• Algemeen
 • (online) Logopedie
 • Logopedie specialismen
 • Stemtraining
 • Coaching

WELKOM

Na 35 jaar van praktijkvoering kunnen wij zeggen dat wij zowel op vakinhoudelijk gebied als op ondernemersgebied menig groeiproces hebben doorlopen. En nog steeds worden wij geraakt en geïnspireerd door de communicatie met onze cliënten, door de collega's en de verschillende mensen om ons heen... elke dag weer opnieuw!

Wij staan geregistreerd bij het kwaliteitsregister paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Bij de beroepsvereniging staan wij in de registers preverbale logopedie en het Hanen- ouderprogramma.
Onze SI-therapeut, stemtherapeuten en coaches van SpreekAtelier zijn binnen hun stroming gecertificeerd of licentiehouder.

Hartelijke groet,

Team SpreekAtelier

Gerda Vink (eigenaar) en Marijke de Bruin (eigenaar)

Simone van Bremen, Naomi Mollema en Anne Reuvers

Praktijkgegevens:
AGB-code 05034620
Kamer van Koophandel 30274563
ING NL74INGB0009697427

 

 

Preverbale logopedie voor 0 tot 2 jarigen 

Aan huis mogelijk via een verwijzing van uw CB-arts, huisarts, kinderarts of specialist. 
Dit krijgt u voor uw kindje vergoed. 
Marijke de Bruin is preverbaal logopedist en bereikbaar via 06-19833051. 

Wat kan prelogopedie voor baby's en peuters betekenen?

In eerste instantie is nauwe samenwerking met betrokken deskundigen van belang om na te gaan of er geen ander onderliggend medisch probleem ligt. Wij maken dan ook dankbaar gebruik van de fijne collega's om ons heen. 

Onze prelogopedist biedt hulp bij problemen tijdens het drinken uit de borst of uit de fles, tijdens het eten van de lepel, met het drinken uit een beker, met het leren kauwen of bij weinig tot geen (beginnende) communicatie. Wij kunnen vroegtijdig en gericht begeleiding bieden bij problemen.
Wanneer er daarbij problemen zijn rondom de sensomotorische prikkelverwerking kan de preverbaal logopedist en geregistreerd SI-therapeut van advies voorzien. Denk daarbij aan dat een baby of door slechte verwerking van informatie overgevoelig kan reageren en bijvoorbeeld heel erg onrustig is aan de fles. 

Logopedie voor kinderen van 2 tot 16 jaar

Onze kinderlogopedisten  kunnen begeleiding geven aan schoolgaande kinderen die problemen hebben met taal, spraak, stotteren, afwijkende mondgewoonten, stem en auditieve verwerking. Daarbij nemen wij ook graag bij bepaalde signalen van kinderen de zintuigelijke informatieverwerking mee om een zo optimaal therapieresultaat te krijgen. 

Problemen die kunnen spelen zijn:
- een vertraagde taalontwikkeling of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 
- spraakontwikkeling of een spraakstoornis
- niet-vloeiendheden
(stotteren of broddelen)
- afwijkende mondgewoonten
(o.a. nagelbijten, duimen, spenen, mondademen)
- stem- en/of ademklachten
- problemen in de auditieve verwerking

Logopedie voor jongeren en (jong)volwassenen: 

Ook voor jongeren en (jong)volwassenen bieden wij begeleiding op maat. Binnen alle gebieden van de communicatie kunnen bepaalde problemen blijven bestaan. Gedacht kan worden aan begeleiding en training bij:
- een TOS in de verdere communicatie
- niet-vloeiendheden zoals stotteren of broddelen
- het leren omgaan met problemen in de sociale interactie en de communicatie (bijvoorbeeld bij autisme)
- mondmotorische problemen
(pre-orthodontisch)
- stemproblemen. Zie stemtraining

Specialismen binnen SpreekAtelier

Wij staan ingeschreven in de kwaliteitsregisters van de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie onder de registers: prelogopedie en Hanen ouderprogramma. 

Prelogopedie 0-2 jarigen
Wij zijn gespecialiseerd in het vroegtijdig signaleren en behandelen van eet- en drinkproblemen bij baby-s en zeer jonge kinderen. 
Register: www.nvlf.nl ‘inschrijvingen preverbale logopedie’.

Adem - en stemtraining 
Dit specialisme valt ook onder logopedie, indien er sprake is van een medisch probleem. Onze stemtherapeuten zijn gecertificeerd of hebben een licentie binnen meerdere stromingen, zoals: manuele technieken, kinesio taping, lax vox, Lichtenberger methode, nasaleren, eutonie en lichaamswerk.
Ook chronische hoestklachten, klachten die langer dan 8 weken voortduren, kunnen wij met een onderbouwde methode van de hoestpoli van ziekenhuis Isala te Zwolle gedegen begeleiden.  

Afwijkende mondgewoonten
Onze OMFT-therapeuten zijn geschoold om u passend te begeleiden bij de therapie die ervoor zorgt dat de functies van de spieren in en om de mond hersteld worden. Dit gebeurd in nauwe samenwerking met de behandelend tandarts en/of orthodontist. 
Registratie: OMFT-specialisten-Nederland (zie: https://kwec.nl/kaarten/specialisten-omft/).

Sensomotorische Integratieverwerking
Onze SI-therapeut is gediplomeerd om hulpvragen bij problemen met de sensomotorische integratie te begeleiden.
Geregistreerd:http//www.sensomotorische-integratie.nl/therapeuten/ .

Autisme
Mensen die problemen ondervinden in de sociale interactie en communicatie kunnen wij begeleiding bieden, o.a. met het inzetten van Brain Blocks waarvoor wij gecertificeerd zijn. 
Daarbij kan er aandacht gegeven worden aan problemen rondom het eten- en/of drinken. 

Hanen ouderprogramma
Register: www.nvlf.nl ‘inschrijvingen Hanen-ouderprogramma’.

                         

Een stemprobleem is zoveel meer dan alleen een fysiek verhaal.   

Overbelasting is zeker een van de oorzaken van stemproblemen, toch spelen er meerdere factoren een rol, zoals:
de algemene conditie - stress - mindset - psychische problemen - een onderliggende ziekte. Dit weerspiegelt allemaal in de stem!

Stemproblemen kunnen een enorme impact hebben op de algehele communicatie.
Ook op het beroep dat wordt uitgeoefend zoals leraar zijn of acteur, op het plezier van een hobby zoals koorzang of acteren, of op het besluit een bepaalde studie wel of niet aan te gaan of te vervolgen. Dat stemprobleem en de gevolgen ziet men niet zo snel aan de buitenkant.

Stemproblemen die wij bij SpreekAtelier tegenkomen:

 • Een brokgevoel in de keel (een globusgevoel).
 • Een regelmatig terugkerende hese of schorre stem tijdens het spreken en/of zingen.
 • Moe worden van het spreken of geen zin meer hebben om zich verbaal te uiten.
 • Onvoldoende controle over de eigen stem / spreektechniek, wegvallen van de stem.
 • Knobbeltjes / poliepen op de stemplooien.
 • Een benodigde pre- of postoperatieve begeleiding bij operaties aan de stembanden t.b.v. een bevredigend resultaat.

Onze logopedisten kunnen de mogelijkheden van de stem onderzoeken en nemen verschillende zaken hierbij mee, zoals de ademhaling, de houding, de articulatie en de (over)heersende stemtechnieken.

Binnen de stemtherapie en stemtraining wordt er gewerkt vanuit verschillende zienswijzen, benaderingen en methodieken. Dat kan een klankgeoriënteerde benadering zijn, maar ook een zeer fysieke benadering of een visueel ondersteunde begeleiding.  Voorop staat dat de eigen ervaring van de cliënt  kort, direct en leerzaam is, in het huidige moment en met zicht op zelfsturende preventie, training en transfer naar de buitenwereld.

In bepaalde gevallen adviseren wij een intensieve samenwerking met de KNO arts of andere experts. Denk daarbij bijvoorbeeld aan te ver ontwikkelde stembandknobbeltjes of te veel last van maagzuur.

 

'Durf je voor jezelf te kiezen, durf je de koers te wijzigen ?'

Om een veranderproces met behulp van coaching gedegen te begeleiden hebben wij verschillende opleidingen gevolgd. Onze coaches zijn certificaathouder of licentiehouder binnen de eigen stroming. 
Wij onderhouden onze expertise door geregistreerd en gekwalificeerd te blijven. Bijscholingen en supervisies worden daarom regelmatig bijgewoond.

Mensen die bij ons komen voor een traject doen dit vanuit een wens rondom een persoonlijk of professioneel vraagstuk. Deze horen volgens ons onlosmakelijk bij elkaar.

Voorbeelden van vragen voor coaching die wij tegengekomen zijn:

 • Meer nuance kunnen brengen in de manier van spreken, stemgeving of het presenteren. Meestal komt deze behoefte voort uit een belangrijke spreeksituatie op het werk of vanwege actief zijn op het kunstzinnige, creatieve podium.
 • Het met elkaar in kaart brengen van onderliggende problemen in de communicatie tussen een ouder en een (zeer jong) kind .
 • De behoefte naar het leren omgaan met te veel aan stress bij een persoonlijk proces. Het kan daarbij aan de orde zijn om beperkende beelden en overtuigingen naar boven te halen. En deze aan te kijken en te transformeren in beelden en overtuigingen die meewerken in plaats van tegenwerken.
 • Het willen verbeteren en optimaliseren van communicatieve vaardigheden.
Wij zijn ervan overtuigd dat mensen door het optimaal gebruiken van eigen kennis en lichaamswijsheid, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer kunnen worden in het bereiken van gestelde doelen. Voor ons is het zelf-inzicht (terug)krijgen daarbij een vanzelfsprekende vorm van leren die vrijwel direct automatiseert en transparant is.
Door de leerervaring tijdens een proces kan helderheid ontstaan over de eigen taak én volgende stappen.

Er zijn verschillende coachingsvormen mogelijk. Samen met de cliënt wordt gekozen voor een vorm die het meest geschikt lijkt.
Als het wenselijk is kunnen stromingen worden gecombineerd, zoals coaching op basis van:

 • Creativiteit met behulp van kunstzinnige levenscounseling.
 • Het 7 kwaliteiten palet
 • Neurolinguïstisch programmeren
 • Stem en klank
  Graag werken wij met de klankgeoriënteerde methode volgens het Lichtenberger Institut fur Gesang und Instrumentalspiel uit Duitsland. Hierbij is een zeer verfijnde waarneming van het lijf, de adem en de stemklank steeds opnieuw het uitgangspunt.
 • De Hanen oudercursus
 • Interventies bij autisme
  Uitgangspunten van de sensorische informatiewerking kunnen worden gebruikt in deze coaching. Er kunnen adviezen gegeven worden rondom de zintuigprikkelverwerking thuis, op school of op het werk. Er kan ook specifiek gewerkt worden aan het eten/ drinken of aan de communicatie  (mbv Brain Blocks). 
 • Lichaamswerk

Wij vinden een drietal zaken essentieel als het gaat om het aangaan van een traject voor coaching, namelijk:

 • Heldere afspraken over de samenwerking, vertrouwelijkheid, het leerdoel, de wederzijdse verwachtingen én inspanningsverplichtingen.
 • Duidelijkheid over rapportage aan derden, kosten en wat te doen als afspraken niet nagekomen worden.
 • Goede afstemming over wat we – op dat moment – gaan doen, behandelen of bespreken.