• Algemeen
 • Logopedie
 • Logopedie specialismen
 • Stemtraining
 • Coaching

WELKOM 

Op deze website geven wij u graag informatie over onze praktijk.
Wij informeren u over wat wij in huis hebben en wat wij voor u kunnen betekenen.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust, wij beantwoorden ze graag.
Onze contactgegevens kunt u vinden bij 'Contact'.

Terugkijkend op ruim 35 jaar praktijkvoering, maakt dat we kunnen zeggen dat wij zowel vakinhoudelijk als op ondernemersgebied menig groeiproces hebben doorlopen.
Door ons mooie en brede vakgebied zien wij eigenlijk heel veel verschillende mensen. Mensen van alle leeftijden, van baby tot grootouder. Wij zien mensen die moeten omgaan met uiteenlopende (medische) klachten, zoals bij: KNO- problemen, MS, stemklachten, COPD, fibromyalgie of bepaalde neurologische afwijkingen. En wij zien mensen met vragen rondom begeleiding voor de manier van spreken, stemgeving of het presenteren. 

'Je bent als logopedist een paramedisch therapeut die preventie, zorg, training en advies biedt met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen-slikken-kauwen), de stem, het gehoor, de taal en de spraak. Een logopedische interventie is dus met name gericht op communicatie.'

Alle logopedisten binnen ons team staan geregistreerd bij het kwaliteitsregister paramedici. Daarnaast staan wij vernoemd bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie onder de registers preverbale logopedie, Hanen- ouderprogramma en afasie. De stemtherapeuten en coaches van SpreekAtelier zijn binnen hun stroming gecertificeerd of licentiehouder.

'Kwaliteit en plezier in ons werk vinden wij essentieel. Wij investeren steeds opnieuw in bijscholing, intervisie, supervisie en professionalisering. Wij inspireren elkaar en dagen elkaar uit om in verbinding te blijven met onze visie en te groeien op persoonlijk en algemeen gebied. Hierdoor blijft verdieping en verbreding van SpreekAtelier mogelijk.'

Hartelijke groet,

TEAM SPREEKATELIER

Marijke de Bruin (eigenaar), Gerda Vink (eigenaar)
Simone van Bremen, Veerle van den Broek, Joyce van Gent, Naomi Mollema

AGB-code 05034620
Kamer van Koophandel 30274563
ING NL74INGB0009697427

 

 

K I N D E R L O G O P E D I E  

PRELOGOPEDIE voor BABY'S en PEUTERS

Voor de allerkleinsten is preverbale logopedie aan huis vaak gewenst. Via een verwijzing van uw kinderarts, huisarts of specialist krijgt u dit vergoed.

Wij vinden het zeer belangrijk dat ouders met vragen, zorgen of twijfels zo vroeg mogelijk gezien en gehoord worden. Als blijkt dat er problemen zijn rondom het drinken uit de borst of uit de fles, bij het eten van de lepel, met het drinken uit een beker, met het leren kauwen of bij weinig tot geen (beginnende) communicatie kunnen wij vroegtijdig en gericht advies geven.
Vroegtijdige ondersteuning van logopedische klachten levert voor de ouders en hun kind meer kansen op in de natuurlijke ontwikkeling op het gebied van de taal, spraak, mondmotoriek, gehoor, stem, eten/drinken en (beginnende) communicatie.
Het is aan te bevelen om in eerste instantie in samenwerking met andere deskundigen na te gaan of er geen ander onderliggend (medisch) probleem ligt. 
Wij gebruiken bij deze jonge doelgroep graag Nederlands met ondersteunende gebaren.

KINDEREN op de BASISSCHOOL

Ons team kan begeleiding geven aan schoolgaande kinderen die problemen hebben met:
TAAL, bij een vertraagde taalontwikkeling of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen er forse problemen zijn met het begrijpen van de taal, waarbij het kind het moeilijk vindt om te begrijpen wat anderen zeggen. Problemen met de zinsbouw, de zinnen van het kind blijven kort en ongestructureerd, er is sprake van een onjuiste zinsbouw. Of er is moeite met de woordvorming zoals het maken van meervouden. Moeilijkheden rondom de inhoud van de taal, het kind heeft een te kleine woordenschat, het vertellen van verhalen is moeilijk, het kind praat vaak over dezelfde en vertrouwde onderwerpen. Buiten het hier en nu praten is lastig, het is moeilijk om de voorkennis van de luisteraar in te schatten. Er worden vaak stopwoorden gebruikt, denkpauzes ontstaan of herhalingen zijn hoorbaar. Problemen met het gebruiken van de taal, het kind heeft problemen met het gebruiken van taal in de communicatie, moeite met beurtgedrag, luisteren en het maken van oogcontact in een gesprek.
SPRAAK, bij een vertraagde spraakontwikkeling of een spraakstoornis is de verstaanbaarheid vaak onvoldoende en/of opvallend. Een spraakstoornis kan op verschillende manieren ontstaan. Sommige kinderen hebben een schisis waardoor ze bepaalde klanken niet kunnen maken. Andere kinderen gebruiken de spieren van hun mond niet goed. Weer andere kinderen hebben bijvoorbeeld moeite met de fonologische regels van taal, waarbij ze onvoldoende kennis hebben over de klankonderscheidende betekenis van klanken. Deze fonologische articulatieproblemen vallen onder de noemer taalprobleem, omdat kinderen moeite hebben om een goede betekenis te geven aan de vorm van waaruit een woord bestaat. Vaak kunnen zij de klank of de klanken wel vormen, maar niet toepassen in een woord. Er is daarom bij kinderen met fonologische problemen een verhoogd risico later op het ontstaan van lees- en spellingsproblemen in het onderwijs.Ook niet-vloeiendheden zoals herhalingen van klanken, lettergrepen of woorden kunnen de communicatie negatief beïnvloeden. Slechthorendheid kan ook een oorzaak zijn voor een spraakprobleem. Een kind met een spraakstoornis kan zich vaak niet voldoende duidelijk maken. Ook kan het kind zich sociaal en emotioneel misschien minder goed ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat de spraakproblemen vroeg worden (h)erkend.
AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN, bij afwijkende mondgewoonten kunt u onder andere denken aan het afleren van duimen, vingerzuigen of speenzuigen. Vanaf het moment dat een kind drie jaar wordt kan het duimen, zuigen of spenen een negatieve invloed hebben op de stand van de tanden en de vorm van de kaak. Daarnaast kan de kracht van spieren in en rond de mond afnemen. Ook is het aanpakken van open mondgedrag en slissen mogelijk bij ons. Wanneer dit probleem niet behandeld wordt, is er kans op een afwijkende groei van de kaak, tanden en kiezen en is er een verhoogde kans op oorproblemen. Andere afwijkende mondgewoonten zoals nagelbijten, onvoldoende of afwijkend kauwen, liplikken of overmatig speekselverlies worden door onze logopedisten die gespecialiseerd zijn in deze behandelingen gedegen begeleid.
STEM, spreken is voor kinderen al vrij snel een belangrijk communicatiemiddel. Kinderen die niet verstaanbaar spreken of onvoldoende gebruik kunnen maken van hun stem kunnen zich vaak niet goed uiten. Onze stemtherapeuten begeleiden kinderen om goed om te gaan met spraak- en/of stemklachten. U kunt daarbij denken aan omgaan met heesheid, schor zijn, een pijnlijke keel, te veel aan spanningen, hyperventilatie of verstaanbaar zijn voor een groep.
AUDITIEVE VERWERKING, waarbij auditieve functies vaak worden uitgelegd als “wat we doen met wat we horen”. Oftewel het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Auditieve verwerking wordt omschreven als het mechanisme en de processen van het gehoor welke verantwoordelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van lokalisatie en lateralisatie van geluid (bijv. richtinghoren), auditieve discriminatie, auditieve patroonherkenning, auditief temporele waarneming, verstaan van spraak in achtergrondlawaai en verstaan van onvolledige spraak. Bovenstaande punten worden auditieve verwerkingsprocessen genoemd. Wanneer een probleem in één of meerdere functies bestaat, kan er sprake zijn van auditieve verwerkingsproblematiek.

L O G O P E D I E

JONGEREN en (jong) VOLWASSENEN

Ook voor jongeren en (jong)volwassenen bieden wij begeleiding op maat. Binnen alle gebieden van de communicatie kunnen bepaalde problemen blijven bestaan. Gedacht kan worden aan begeleiding en training bij: een TOS in de verdere communicatie, bij het stotteren of broddelen, het leren omgaan met problemen in de sociale interactie en communicatie (bijvoorbeeld bij autisme)bij mondmotorische problemen (pre-orthodontisch) en bij stemproblemen. Zie stemtraining

DE OUDERE MENS

Wij hopen uiteraard dat iedereen gezond en vitaal ouder kan worden.  Wanneer er echter problemen ontstaan na bijvoorbeeld een hersenaandoening zoals dementie, een beroerte of een hersentumor kan onze logopedist en geregistreerd afasietherapeut van betekenis zijn met waardevolle voorlichting en gerichte adviezen. U kunt daarbij denken aan problemen rondom het begrijpen van taal, bij het verstaanbaar spreken, met het vinden van woorden, bij het lezen en schrijven of rondom de algehele communicatie onderling. Ook kunnen ondersteunende therapie en training uitkomst bieden bij het handhaven of verbeteren van belangrijke functies die nodig zijn om gemakkelijker voedsel en drinken te kunnen nuttigen. Indien nodig en wenselijk kan er voor de communicatie gekeken worden naar een passend communicatie hulpmiddel.

LOGOPEDIE AAN HUIS, waarbij een verwijzing van de huisarts of specialist mogelijkheden geeft om aan huis in de regio Bommelerwaard en verdere omgeving logopedische therapie te geven.

SPECIALISMEN van SPREEKATELIER

 • OUDERE KINDEREN MET TOS 
  MetaTaal
 • CHRONISCHE HOESTKLACHTEN
 • SCHISIS
  In nauwe afstemming met een schisisteam/de leerkracht op school
 • AUTISME
  Ondersteuning bij eetproblemen, interventies m.b.v. Brain Blocks
 • SENSORISCHE INTEGRATIE (prikkelverwerking)
  Sensory Profile-NL - ITSP Infant/Toddler SP
 • ETEN -EN DRINKEN
  Bij baby's of zeer jonge kinderen / de oudere mens
 • COPD
  Aangesloten bij een regionetwerk tbv COPD
 • DOWNSYNDROOM
 • DEMENTIE
 • LOGOPEDIE BIJ TANDHEELKUNDE, OroMyoFunctionele Therapie  (OMFT)
  In nauwe samenwerking met uw tandarts of orthodontist. 
 • FONOLOGISCHE STOORNISSEN
  Prompt, Hodsen&Paden en Metaphon
 • STEMTHERAPIE 
  Dit specialisme valt ook onder logopedie, indien er sprake is van een medisch probleem. O.a. manuele technieken, Kinesio Taping, Lax Vox, Lichtenberger methode, nasaleren, eutonie.

Wij staan ingeschreven onder de specifieke registers van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie AFASIE, PREVERBALE LOGOPEDIE en HANEN OUDERPROGRAMMA

 

                     

EEN STEMPROBLEEM . . .   

HET IS ZOVEEL MEER DAN ALLEEN EEN FYSIEK VERHAAL.

Overbelasting is zeker een van de oorzaken van stemproblemen, toch spelen er meerdere factoren een rol, zoals de algemene conditie, stress, mindset, psychische problemen of een onderliggende ziekte. Dit weerspiegelt allemaal in de stem.
Stemproblemen kunnen een enorme impact hebben op de algehele communicatie. Ook op het beroep dat wordt uitgeoefend zoals leraar zijn of acteur, op het plezier van een hobby zoals koorzang of acteren, of op het besluit een bepaalde studie wel of niet aan te gaan of te vervolgen. Dat stemprobleem en de gevolgen ziet men niet zo snel aan de buitenkant.

Stemproblemen die wij bij SpreekAtelier tegenkomen zijn bijvoorbeeld:

 • Een brokgevoel in de keel (een globusgevoel).
 • Een regelmatig terugkerende hese of schorre stem tijdens het spreken en/of zingen.
 • Moe worden van het spreken of geen zin meer hebben om zich verbaal te uiten.
 • Onvoldoende controle over de eigen stem / spreektechniek, wegvallen van de stem.
 • Knobbeltjes / poliepen op de stemplooien.
 • Een benodigde pre- of postoperatieve begeleiding bij operaties aan de stembanden t.b.v. een bevredigend resultaat.

Onze logopedisten kunnen de mogelijkheden van de stem onderzoeken en nemen verschillende zaken hierbij mee, zoals de ademhaling, de houding, de articulatie en de (over)heersende stemtechnieken.
Binnen de stemtherapie en stemtraining wordt er gewerkt vanuit verschillende zienswijzen, benaderingen en methodieken. Dat kan een klankgeoriënteerde benadering zijn, maar ook een zeer fysieke benadering of een visueel ondersteunde begeleiding.  Voorop staat dat de eigen ervaring van de cliënt  kort, direct en leerzaam is, in het huidige moment en met zicht op zelfsturende preventie, training en transfer naar de buitenwereld.

In bepaalde gevallen adviseren wij een intensieve samenwerking met de KNO arts of andere experts. Denk daarbij bijvoorbeeld aan te ver ontwikkelde stembandknobbeltjes of te veel last van maagzuur.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust, wij beantwoorden ze graag.
U kunt daarvoor gebruik maken van onze pagina 'Contact'. 

'Durf je voor jezelf te kiezen, durf je de koers te wijzigen ?'

Om een veranderproces met behulp van coaching gedegen te begeleiden hebben wij verschillende opleidingen gevolgd.
Onze coaches zijn certificaathouder of licentiehouder binnen de eigen stroming. Wij onderhouden onze expertise door geregistreerd en gekwalificeerd te blijven. Bijscholingen en supervisies worden regelmatig bijgewoond.
Mensen die bij ons komen voor een traject doen dit vanuit een wens rondom een persoonlijk of professioneel vraagstuk. Deze horen volgens ons onlosmakelijk bij elkaar.

Voorbeelden van vragen voor coaching die wij tegengekomen zijn:

 • Meer nuance kunnen brengen in de manier van spreken, stemgeving of het presenteren. Meestal komt deze behoefte voort uit een belangrijke spreeksituatie op het werk of vanwege actief zijn op het kunstzinnige, creatieve podium.
 • Het met elkaar in kaart brengen van onderliggende problemen in de communicatie tussen een ouder en een (zeer jong) kind .
 • De behoefte naar het leren omgaan met te veel aan stress bij een persoonlijk proces. Het kan daarbij aan de orde zijn om beperkende beelden en overtuigingen naar boven te halen. En deze aan te kijken en te transformeren in beelden en overtuigingen die meewerken in plaats van tegenwerken.
 • Het willen verbeteren en optimaliseren van communicatieve vaardigheden.
Wij zijn ervan overtuigd dat mensen door het optimaal gebruiken van eigen kennis en lichaamswijsheid, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer kunnen worden in het bereiken van gestelde doelen. Voor ons is het zelf-inzicht (terug)krijgen daarbij een vanzelfsprekende vorm van leren die vrijwel direct automatiseert en transparant is.
Door de leerervaring tijdens een proces kan helderheid ontstaan over de eigen taak én volgende stappen.

Er zijn verschillende coachingsvormen mogelijk. Samen met de cliënt wordt gekozen voor een vorm die het meest geschikt lijkt.
Als het wenselijk is kunnen stromingen worden gecombineerd, zoals coaching op basis van:

 • Creativiteit met behulp van kunstzinnige levenscounseling.
 • Het 7 kwaliteiten palet
 • Neurolinguïstisch programmeren
 • Stem en klank
  Graag werken wij met de klankgeoriënteerde methode volgens het Lichtenberger Institut fur Gesang und Instrumentalspiel uit Duitsland. Hierbij is een zeer verfijnde waarneming van het lijf, de adem en de stemklank steeds opnieuw het uitgangspunt.
 • De Hanen oudercursus
 • Interventies bij autisme
  Uitgangspunten van de sensorische informatiewerking kunnen worden gebruikt in deze coaching. Er kunnen adviezen gegeven worden rondom de zintuigprikkelverwerking thuis, op school of op het werk. Er kan ook specifiek gewerkt worden aan het eten/ drinken of aan de communicatie  (mbv Brain Blocks). 
 • Lichaamswerk

Wij vinden een drietal zaken essentieel als het gaat om het aangaan van een traject voor coaching, namelijk:

 • Heldere afspraken over de samenwerking, vertrouwelijkheid, het leerdoel, de wederzijdse verwachtingen én inspanningsverplichtingen.
 • Duidelijkheid over rapportage aan derden, kosten en wat te doen als afspraken niet nagekomen worden.
 • Goede afstemming over wat we – op dat moment – gaan doen, behandelen of bespreken.