• Huisregels
  • Logopedie in de praktijk
  • Vergoedingen en tarieven

Verwijzing of direct

U kunt zich bij ons aanmelden op verwijzing van een arts of specialist.
In de eerste lijn kunt u ook direct naar de logopedist. U krijgt dan een screening, een kortdurend vooronderzoek om in korte tijd te kunnen vaststellen of u op de juiste plek bent met uw hulpvraag. Vergewis u ervan of uw zorgverzekering deze Directe Toegankelijkheid Logopedie vergoedt! 

Intake

Bij de eerst afspraak graag de volgende documenten meenemen: een verwijsbrief van uw arts/specialist, een geldig bewijs van inschrijving van uw verzekering en een geldig legitimatiebewijs. 

Behandelovereenkomst met afspraken

Tijdens het intakegesprek ontvangt u een behandelovereenkomst. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn rondom de behandeling, de wijze van vergoeding en onze huisregels. Ook worden in de behandelovereenkomst bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en logopedist geregeld conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WBP (Wet op Bescherming van Persoonsgegevens). Daarnaast hebben wij rekening te houden met de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het privacyreglement van onze praktijk vindt u hier.

Wij vragen u deze behandelovereenkomst te ondertekenen.

Ouders en betrokkenheid

Om de optimale  kwaliteit van zorg te garanderen bent u als ouder volledig betrokken bij de zorg voor uw kind. Daarom is het wenselijk dat u bij minimaal de helft van de behandelingen aanwezig bent. Ook bent u als ouder verantwoordelijk voor het oefenen/herhalen van wat er in de logopedische behandeling wordt aangeboden. De behandelruimten op de scholen zijn officiële dependances van de logopediepraktijk en hierdoor altijd toegankelijk voor u, ook tijdens de schoolvakanties. Als uw kind niet naar logopedie kan komen i.v.m. bijvoorbeeld ziekte, een schoolreisje of studiedag, dan bent u als ouders verantwoordelijk voor de afstemming met de logopedist, niet school. 

Planning

Wij werken op afspraak en streven ernaar onze planning zo stipt mogelijk na te leven. Toch kan het zo zijn dat er bij bepaalde behandelingen onverwachte bevindingen plaatsvinden. Dan is er wat extra tijd en aandacht nodig voor uitleg en begeleiding. Graag daarvoor uw begrip. Mocht het voor u echt vervelend uitkomen, laat het ons dan weten graag.

Voortgang logopedie

Als praktijk doen wij ons best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het  voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld bij ziekte, het volgen van een bijscholing of bij andere verplichtingen. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Indien mogelijk wordt de behandelend logopedist vervangen door een collega. Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden en geen vervanging mogelijk is, dan zorgen wij ervoor dat u oefeningen en tips/advies meekrijgt zodat u tot de volgende afspraak thuis kunt oefenen. Waarneming geschiedt altijd door een gediplomeerd logopedist.

Annuleren afspraak

Het annuleren of verzetten van een afspraak moet bij ons 24 uur van tevoren te gebeuren. Als u op de dag zelf afbelt, zijn wij genoodzaakt om de verzuimkosten bij u in rekening te brengen. Buiten openingstijden kunt u uw annulering of het verzoek tot het verzetten van uw afspraak inspreken op onze voicemail of dit melden per e-mail.

Gebruik wachtruimte

Wanneer u een afspraak heeft kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Onze wachtruimte bevindt zich op de eerste verdieping. Als u jassen/tassen in de wachtruimte ophangt, let er dan op dat er geen waardevolle spullen in zitten. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor diefstal van uw eigendommen in of buiten het pand.

Toezicht jonge kinderen

  • Kinderen moeten vanwege veiligheidsredenen samen met een volwassene de trap betreden.
  • Laat kleine kinderen onder toezicht naar het toilet gaan.
  • Laat kinderen niet spelen in de gangen rond de wachtkamer. Dit kan storend zijn in de therapeutische setting. 
  • Wij waarderen het wanneer u uw kind erop attendeert het speelgoed op de juiste manier te gebruiken en op te ruimen.

Veranderingen zorgverzekeraar

Als u overgestapt bent naar een andere zorgverzekeraar, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de logopedist? Dit kan anders een hoop administratieve rompslomp veroorzaken. 
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Daarom kunnen wij uw facturen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van veranderingen inzake uw zorgverzekering.

Stagiaires

Wij zijn een praktijkopleidingadres. Het kan zijn dat er bij uw behandeling een student aanwezig is. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat gerust melden.

Nivel zorgregistraties

Onze praktijk doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn en draagt hiermee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Klik hier voor voor de informatiefolder.

Klantervaringsonderzoek

Vanaf 2019 neemt onze praktijk deel aan het geautomatiseerd klantervaringsonderzoek van Qualiview. Dit gebeurt met de PREM-vragen (Patiënt Reported Experience Measures).
Wij willen hiermee graag te weten komen of onze zorg en dienstverlening aansluit bij uw wensen.
Tijdens uw intakegesprek vragen wij u om toestemming voor deelname.

 

Aanpak

Als u zich via uw huisarts of specialist bij ons aanmeldt dan is er vaak sprake van één klacht of van meerdere klachten bij communicatievraagstukken, bij het slikken en/of  bij de mondmotoriek. Op basis van gegevens die wij verkrijgen via een intakegesprek bepalen wij of u op het juiste adres bent en of we mogelijk meer informatie moeten opvragen bij andere betrokken professionals. Indien nodig wordt er logopedisch onderzoek opgestart of wordt u doorverwezen.
Uiteindelijk levert dit een rapportage op waarin de verkregen informatie wordt beschreven. Ook staat in deze rapportage een duidelijke advies en plan van aanpak verwoord. Dit wordt met u besproken. Vervolgens kan er met een onderbouwd plan van aanpak verdere logopedische begeleiding worden gegeven. In overleg wordt de behandelfrequentie vastgesteld.
Daarnaast moet u in geval van oefentherapie rekenen op ongeveer 10 à 15 minuten huiswerk per dag.
Een reguliere behandeling duurt 30 minuten. Dit is tijd die te besteden is aan directe tijd voor de behandeling, maar ook aan indirecte tijd voor (dossier)administratie.

Voor bepaalde behandelingen zoals voor aan-huis-behandelingen of voor preverbale logopedie of afasietherapie kunnen wij meer tijd inpassen, dit wordt indien nodig in het advies aangegeven.

Transparantie

Ons logopedisch werk is uiteraard evidence based, het is echter ook intuïtief. Wij werken met mensen en met dat wat zich aandient op dat moment. Wij zien het als onze taak om transparant te zijn rondom onze intuïtieve aanpak. Het moeten uitleggen van wat en waarom wij dingen doen vinden wij erg belangrijk.

Samenwerking en ondersteuning

Logopedie is maatwerk en de ervaring leert dat een probleem in de meeste gevallen een multidisciplinaire aanpak vereist. Om die reden hebben wij graag nauw contact met onder andere collega logopedisten, leerkrachten, intern en/of ambulant begeleiders, artsen en andere medici. Uiteraard vindt overleg uitsluitend plaats met toestemming van de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s). Het is echter wel zo dat indien ouder(s)/verzorger(s) weigeren toestemming te geven voor overleg dat voor een goede zorgverlening door de logopedist belangrijk dan wel noodzakelijk is, de logopedist kan besluiten de logopedische therapie (tijdelijk of definitief) te beëindigen.

Aan huis behandeling

Een verwijzing van de huisarts of specialist geeft mogelijkheden om aan huis, in de regio Bommelerwaard en verdere omgeving, logopedische therapie te geven.  

 

Logopedie … ook in deze periode online logopedie !

Logopedie wordt vanuit de basisverzekering met een verwijzing van een arts of specialist volledig vergoed. Dit geldt ook voor online logopedie oftewel telelogopedie genoemd. De meeste zorgverzekeraars vergoeden ook de Directe Toegankelijke Logopedie. Wij raden u echter aan dit na te gaan bij uw eigen zorgverzekering. 

Houdt u wel rekening met het wettelijk verplicht eigen risico dat van toepassing is voor verzekerden van 18 jaar en ouder. In 2020 bedraagt dit eigen risico €385.

SpreekAtelier heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars, hierdoor kunnen wij rechtstreeks factureren bij de zorgverzekeraar. Facturen van afspraken die niet worden vergoed door de zorgverzekering worden naar u toegestuurd. Dit wordt verzorgd door Infomedics. Als u vragen of opmerking heeft over een factuur dan dient u zelf contact op te nemen met Infomedics.

Zelf (op particuliere basis) onderzoek of behandeling inkopen?
Dat kan natuurlijk ook. Bekijk hier onze tarievenlijst. In de behandelovereenkomst vindt u de betalingsvoorwaarden.


Stemtraining

Stemklachten bij een medische indicatie vallen onder logopedie en worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt ook op particuliere basis stemtraining volgen. Mogelijk kunt u ook uw eigen stem- of spreekvaardigheden versterken samen met uw werkgever, bijvoorbeeld als onderdeel van een persoonlijk ontwikkelingstraject. Onze ervaring is dat werkgevers zo’n traject meestal ondersteunen.

Coaching

Voor de kosten van een coachingstraject kunt u contact met ons opnemen. Specifieke wensen kunnen meegenomen worden in een plan op maat.

Voorlichting, workshop en training

Op verzoek verzorgen wij voorlichtingen en trainingen voor ouders, peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten en andere belangstellenden.

Onderwerpen die wij o.a. verzorgen:
-spraak- en taalontwikkeling bij (jonge) kinderen
-taalstimulering (op de peuterspeelzaal/in de kleutergroep)
-spreek-en stemvaardigheden (o.a. op de werkvloer)
-afwijkende mondgewoonten (o.a. rondom duim-/vinger-/speenzuigen).

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

 

 

  • Kwaliteitsbeleid
  • Klachtenbeleid
  • Links en tips

Wij staan allemaal geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Via het kwaliteitsregister wordt geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
Hiervoor dient de paramedicus elke vijf jaar aan te tonen of zij beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Onze logopedisten nemen deel aan kwaliteitskringen, werkgroepen en intervisies.  Zie voor een uitgebreide opsomming onze pagina logopedie-specialismen.En wanneer u wilt weten of uw zorgvraag door ons ondersteund kan worden, neemt u dan gerust contact met ons op.

Alle logopedisten van SpreekAtelier zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. 

Jaarlijks stellen wij een kwaliteitsjaarverslag op.

Vanaf 2019 scherpen wij ons kwaliteitsbeleid verder aan door gebruik te gaan maken van onderzoek naar klantervaring. Wij doen dit met Qualiview. Op deze wijze krijgen wij meer inzicht in de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. 

 

 

De logopedisten van SpreekAtelier doen er alles aan om de beste zorg te verlenen. Mocht u echter niet tevreden zijn over de logopedische begeleiding, dan vinden wij het belangrijk dat u uw ontevredenheid in eerste instantie samen met uw behandelend logopedist bespreekt. Wellicht kan er samen gezocht worden naar een oplossing.

Komt u er niet uit met de behandelend logopedist dan kunt u contact opnemen met een van de praktijkhouders Marijke de Bruin of Gerda Vink. Zij zijn bereikbaar via 0418-540594 / 0619833051 of via info@spreekatelier.nl

Lukt het niet om tot een goede oplossing te komen dan kunt u terecht bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici waar wij bij zijn aangesloten.

 

Filmmateriaal

Logopedie
Logopedie en taal                
Logopedie en stem                  
Logopedie en ouderen            
Logopedie en stotteren          

Websites

Logopedie
Kind en taal
NVLF (beroepsvereniging)
Prelogopedie
Afasie
Hanen ouderprogramma
Schisis

Stemtraining
Voice Learning Centre
Universal Voice
De Warme Stem

Coaching
IEPDOC
Studio Mattias
Annet van Laar

Extra
Sensomotorische Integratie
Down Syndroom
Kentalis

Boeken

Jan Pepper en Elaine Weitzman 'Praten doe je met z'n tweeën'.